Menu

021-66675439

info@parsianrabits.com

قلا ب قرقره


قلا ب قرقره

قرقره وسیله ای است که از آن در جاب هجایی اجسام سنگین استفاده می شود و جزئی مهمّ از ساختمان تاِکل به حساب می آید. از نظر مکانیکی قرقره وسیله ای است که دارای یک چرخ فلزی یاچوبی شیاردار است که این چرخ پس از قرار گرفتن در درون پوسته خود ) SHELL ( قادر است حول مرکز خود در هر دو طرف دوران نماید. قرقر هها دارای دو نوع چوبی و فلزی هستند که امروزه بیشتراز قرقر ههای فلزی استفاده می شود.

 

02166675439

02166675321

02166675321

09128408568

 

 

 

Rate this item
(0 votes)